logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr 467/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
UCHWAŁA Nr 467/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXXV /180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r.., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10 z 30 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIX/217/10 z 31 maja 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XL/221/10 z 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 412/10 z 19 lipca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLI/235/10 z 3 sierpnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLII/242/10 z 30 września 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLIII/251/10 z 29 października 2010 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLIV/254/10 z 10 listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1

            a) w ust. 1

zwiększa s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę 14.972,00 zł, tj. do kwoty 79.123.336,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 314.972,00 zł, tj. do kwoty 67.071.657,91 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 12.051.678,41 zł,

 

b) w ust. 2 pkt 1

z w i ę k s z a s i ę

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami o kwotę 1.625,00 zł, tj. do kwoty 7.974.159,00 zł,

 

2) w § 2

            a) w ust. 1

 

z w i ę k s z a s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.972,00 zł, tj. do kwoty 96.207.629,57 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 14.972,00 zł, tj. do kwoty 64.042.610,09 zł,

 

b) w ust. 2 pkt 1

 

z w i ę k s z a s i ę

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.625,00 zł, tj. do kwoty 7.974.159,00 zł,

 

3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 40.945,00 zł,

w tym: §2130 o kwotę 40.945,00 zł,

 

b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 27.598,00 zł,

w tym: § 2130 o kwotę 27.598,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 65.782.485,30 ZŁ.

 

c/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 700, r. 70005 o kwotę1.625,00 zł,

tym: § 2110 o kwotę 1.625,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 7.974.159,00 ZŁ.

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e:

- dz.600, r.60014, § 6300 o kwotę 300.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e:

- dz.600, r.60014, § 2710 o kwotę 300.000,00 zł,

 

OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 79.123.336,32 ZŁ.

 

4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 40.945,00 zł,

w tym: § 4010 o kwotę 13.347,00 zł,

            § 4210 o kwotę 11.598,00 zł,

            § 4270 o kwotę 16.000,00 zł,

 

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 852, r.85202 o kwotę 27.598,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 21.000,00 zł,

            § 4360 o kwotę 1.598,00 zł,

§ 4370 o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4410 o kwotę 2.000,00 zł,

 

c/dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e:

- dz. 801, r. 80195 o kwotę 3.900,00 zł,

w tym: § 4110 o kwotę 200,00 zł,

            § 4170 o kwotę 3.700,00 zł,

 

z w i ę k s z en i e:

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 3.900,00 zł,

w tym: § 4110 o kwotę 200,00 zł,

            § 4170 o kwotę 3.700,00 zł,

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.852, r.85202, § 4210 o kwotę 2.829,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4700 o kwotę 207,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85202, § 4260 o kwotę 3.000,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4350 o kwotę 36,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 80.784.803,23 ZŁ.

 

e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 1.625,00 zł,

w tym: § 4590 o kwotę 1.625,00 zł,

 

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4430 o kwotę 400,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4550 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 2.000,00 zł,

 

z w i ę k s z e n i e:

- dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 4.400,00 zł,

 

z m n i e j s  z e n i e:

- dz.710, r.71078, § 4210 o kwotę 204,00 zł,

 

- z w i ę k s z e n i e:

- dz.710, r.71078, § 4270 o kwotę 153,00 zł,

- dz.710, r.71078, § 4410 o kwotę 51,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e:

- dz.751, r.75109, § 4210 o kwotę 1.033,97 zł,

- dz.751, r.75109, § 4300 o kwotę 600,00 zł,

- dz.751, r.75109, § 4410 o kwotę 709,00 zł,

 

z w i ę k s z e n i e:

- dz.751, r.75109, § 4110 o kwotę 282,97 zł,

- dz.751, r.75109, § 4120 o kwotę 60,00 zł,

- dz.751, r.75109, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł,

 

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 7.974.159,00 ZŁ.

 

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 96.207.629,57 ZŁ.

 

5) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-06 10:28:52)
Lista wiadomości