logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 465/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR 465/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 listopada 2010 r.

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. art. 211, 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się projekt uchwały budżetu Powiatu Konińskiego na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1, cd ., cd. , cd. , cd ., cd. , cd . do niniejszej uchwały.

2. Do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok załącza się:

1) objaśnienia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2, cd., cd., cd . do niniejszej uchwały,

2) materiały informacyjne w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami, o których mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu Konińskiego.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-06 10:19:07)
Lista wiadomości