logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 494/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zabudowanej garażami
UCHWAŁA NR 494/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 
w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zabudowanej garażami.
 
Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 231 § l i art. 145 Kodeksu cywilnego i art. 13 ust. l i art. 37 ust. 2 pkt l w związku z art. 34 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004r póz. 2603 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Rady Powiatu Konińskiego nr XXXV/195/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zbywa się nieruchomości zabudowane garażami położone w mieście Sompolno, oznaczone nr ewidencyjnymi działek: 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10 stanowiące własność Powiatu Konińskiego dla których założono w Sądzie Rejonowym w Kole księgę wieczystą KW nr 44782 w trybie bezprzetargowym na rzecz ich posiadaczy.
 
§2
 
Obciąża się za wynagrodzeniem nieruchomość zabudowaną położoną w mieście Sompolno oznaczoną nr ewidencyjnym działki 571 12 stanowiącą własność Powiatu Konińskiego zapisaną w księdze wieczystej KW 44782 ustanowieniem na rzecz każdoczesnego właściciela działek gruntu oznaczonego nr: 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10 służebności drogi koniecznej.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara..
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:28:37)
Lista wiadomości