logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 492/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
UCHWAŁA NR 492/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Na podstawie art.36 ust l z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie prowadza się następujące zmiany:
 
§1
 
W rozdz. III, § 3 dodaje się pkt.7 w następującym brzmieniu:
"7/ Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej".
 
§2
 
W rozdz. III, § 4 dodaje się pkt.6 w następującym brzmieniu:
"6.Do zadań Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej należy:
l/ tworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2/ prowadzenie poradnictwa rodzinnego w zakresie różnych sytuacji kryzysowych,
3/ prowadzenie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4/ opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy,
5/ prowadzenie grup wsparcia,
6/ opracowanie i realizacja programów dla sprawców przemocy w rodzinie,
8/ prowadzenie powiatowego hostelu dla ofiar przemocy".
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielifc
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:28:25)
Lista wiadomości