logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 519/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zaciągnięcia zobowiązań w zakresie programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Progra
UCHWAŁA NR 519/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 marca 2006 r.
 
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zaciągnięcia zobowiązań w zakresie programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet l: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży. Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2, art. 4 ust. l, pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz, U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1592 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet l: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
§2
 
Zatwierdza się do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży. Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy. Priorytet l: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 pod tytułem "Gotowi na sukces". Koszt całkowity projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2006-2007 wyniesie 2.521.703,00 złotych.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-04 13:49:43)
Lista wiadomości