logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 516/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyznania stypendium kolejnej osobie z wykazu studentów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych
UCHWAŁA NR 516/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 marca 2006 r.
 
w sprawie przyznania stypendium kolejnej osobie z wykazu studentów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) i § 24 ust.2 uchwały Nr XXX/169/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademicki 2005/2006 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem l kwietnia 2006 r. przyznaje się stypendium studentowi Uniwersytetu Łódzkiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-04 13:49:20)
Lista wiadomości