logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 508/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania Koordynacyjnego Zespołu Problemowego
UCHWAŁA NR 508/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 marca 2005 r.
 
w sprawie powołania Koordynacyjnego Zespołu Problemowego.
 
Na podstawie art. 4 ust. l pkt. 17 i art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Mając na względzie udoskonalenie metod identyfikowania najważniejszych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu konińskiego oraz ich rozwiązywania Starosta Koniński powoła Koordynacyjny Zespół Problemowy, zwany dalej "Zespołem".
 
§2
 
Do zadań Zespołu należeć będzie m.in.: wspieranie działań w sektorze paliwowo - energetycznym w regionie konińskim.
 
§3
 
W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zapraszane przez Zarząd Powiatu Konińskiego lub Starostę Konińskiego.
 
§4
 
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu.
 
§5
 
Wykonanie uchwały, w tym nadzór nad realizacją prac Zespołu , powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamińsk
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-23 15:01:32)
Lista wiadomości