logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 507/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 507//06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 marca 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz 1592 z poźn. zm.) oraz § l § 2 ust l Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego" Tytuł otrzymuje:
1. Marek Feceneć - działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych.
2. Jan Górski - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kramsk. a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej
3. Zenona Grobelna - działacz społeczny- w uznaniu za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Golina oraz za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Przyjmie.
4. Jerzy Jakubowski - działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych.
5. Jan Koźmiński - działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-23 15:01:28)
Lista wiadomości