logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 506/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji realizacji przez Powiat Koniński zadania w ramach programu operacyjnego "Fryderyk Chopin", ogłoszonego przez Ministra
UCHWAŁA NR 506/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 marca 2006 r.
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji realizacji przez Powiat Koniński zadania w ramach programu operacyjnego "Fryderyk Chopin", ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Starosta Koniński powoła Zespół do spraw rozpatrzenia propozycji realizacji przez Powiat Koniński zadania pod nazwą: "Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja obiektów oraz zespołów zabytkowych związanych z Fryderykiem Chopinem wraz z ich otoczeniem, w tym parków historycznych", zwany dalej "Zespołem".
 
§2
 
Do zadań Zespołu należeć będzie ocena propozycji realizacji zadania i podejmowanie innych działań w ramach rządowego programu operacyjnego "Fryderyk Chopin".
 
§3
 
W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zapraszane przez Zarząd Powiatu Konińskiego lub Starostę Konińskiego.
 
§4
 
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu.
 
§5
 
Po dokonaniu oceny przewodniczący Zespołu przedstawi Zarządowi Powiatu jej wyniki.
 
§6
 
Wykonanie uchwały, w tym nadzór nad realizacją prac Zespołu i przygotowaniem do realizacji zadania powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-23 15:01:23)
Lista wiadomości