logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 521/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej mających na celu: rzygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, pr
UCHWAŁA NR 521/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 marca 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej mających na celu: rzygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia i współpracę z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego oraz organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2006.
 
Na podstawie art.25 ust. l i ust. 4 i art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia i współpracę z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego". 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr l do uchwały.
 
§2
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą : "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2006".
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert , o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§3
 
W terminie do 8 maja 2006 r. Zespół Opiniujący oferty przedłoży Staroście Konińskiemu :
1) propozycję co do wyboru oferty na realizację danego zadania;
2) projekt uzasadnienia wyboru oferty na realizację danego zadania.
 
§4
 
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert zamieszcza się w dzienniku "Gazeta Poznańska", w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
§5
 
Wyniki otwartych konkursów ofert podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Konińskiego.
 
§6
 
Zlecenie realizacji powyższych zadań z zakresu pomocy społecznej odbędzie się w oparciu o umowy zawarte miedzy podmiotami, które wygrały konkurs a Zarządem Powiatu Konińskiego.
 
§7
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§8
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-03 11:15:59)
Lista wiadomości