logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 522/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia z 29 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
UCHWAŁA NR 522/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia z 29 marca 2006 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej.
 
Na podstawie art.36 a ust.5 w związku z art. 5 c pkt2 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rychwale powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego:
a) Henryk Nowak - przewodniczący komisji,
b) Jolanta Knapkiewicz - członek komisji,
c) Małgorzata Hopen - członek komisji,
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a) Marianna Marciniak - członek komisji,
b) Bożena Kubicka - członek komisji,
c) Barbara Dębowska - członek komisji,
3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
a) Żaneta Bąkiewicz - członek komisji,
b) Renata Winiecka - członek komisji,
4) przedstawiciele rodziców:
a) Barbara Deleszkiewicz - członek komisji,
b) Zofia Milicka - członek komisji,
5) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
a) Maria Kobierska - członek komisji.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-04 13:49:00)
Lista wiadomości