logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 505/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2005 rok
UCHWAŁA NR 505/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 marca 2006 r.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2005 rok.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ l
 
Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2005 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-23 15:01:19)
Lista wiadomości