logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 503/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Beneficjenta Końcowego i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w tym zakresie
UCHWAŁA NR 503/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 lutego 2006 r.
 
w sprawie ustalenia Beneficjenta Końcowego i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w tym zakresie.
 
Na podstawie art. 32 ust. l i 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1592, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
Ustala się, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie będzie Beneficjentem Końcowym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - dokumentu przyjętego przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 16 kwietnia 2004 roku w ramach:
1) Priorytetu l Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
2) Priorytetu 3 Rozwój lokalny
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
 
§2
 
Udziela się Panu Zbigniewowi Winczewskiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie pełnomocnictwa do:
1) jednoosobowego składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Beneficjenta, z zastrzeżeniem postanowień art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym,
2) dysponowania środkami finansowymi Beneficjenta zgodnie z ich przeznaczeniem i według zasad określonych przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104).
3) udzielenia dalszych pełnomocnictw w sprawach określonych w punktach l i 2 Panu Antoniemu Bąkowi - Głównemu inżynierowi.
 
§3
 
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w § 2 wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:28:12)
Lista wiadomości