logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 502/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
UCHWAŁA NR 502/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 lutego 2006 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej.
 
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5 c pkt2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego:
a) Henryk Nowak - przewodniczący komisji,
b) Halina Lenartowicz - członek komisji,
c) Małgorzata Hopen - członek komisji,
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a) Marianna Marciniak - członek komisji,
b) Stanisława Tylczak - członek komisji,
c) Tomasz Poniecki - członek komisji,
3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
a) Piotr Karczewski - członek komisji,
b) Artur Rosiak - członek komisji,
4) przedstawiciele rodziców:
a) Paweł Borkiewicz - członek komisji,
b) Mieczysław Racinowski - członek komisji,
5) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
a) Wojciech Adaszewski - członek komisji,
b) Zbigniew Poślednik - członek komisji.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamińsk
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:28:09)
Lista wiadomości