logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR 524/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składaniaoświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na suk
UCHWAŁA NR 524/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania
oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet l: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży. Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet l: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży. Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Traci moc uchwała nr 519/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2006r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zaciągnięcia zobowiązań w zakresie programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet l: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży. Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kaminski
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-28 14:21:24)
Lista wiadomości