logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR 527/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych uprawnionym podmiotom
UCHWAŁA NR 527/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych uprawnionym podmiotom.
 
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W celu precyzyjnego określenia kryteriów i zasad obowiązujących przy rozpatrywaniu ofert składanych przez uprawnione podmioty na ogłaszane przez Zarząd Powiatu Konińskiego otwarte konkursy ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych przyjmuje się Regulamin, który stanowi załącznik do uchwały .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowiocz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 08:36:21)
Lista wiadomości