logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 544/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyn
UCHWAŁA NR 544/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2006r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyn
 
Na podstawie art.17 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 póz 628 z 2001 r., ze zm.), art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz.U.Nr 62 póz. 628 z 2001r., zm. Dz.U.Nr 41 póz. 365 z 2002r, Dz.U.Nr 113 poz.984 z 2002r, Dz.U.Nr 199 póz 1671 z 2002r., Dz.U.Nr 7 poz.78 z 2003r., Dz.U.Nr96 póz. 959 z 2004r, Dz.Nr 116 póz 1208 z 2004r., Dz.U.Nr.202 poz.25 z 2005r., Dz.U.Nr.90.758 z 2005r, Dz.U.Nr. 130.poz.l087 z 2005r.,Dz.U.Nr.l75 poz.1458 z 2005r.), uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyn, z następującymi zastrzeżeniami:
1. dostosować treść planu gospodarki odpadami z rozdziału "Zadania dla gminy Wilczyn" (od str. 46) do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. należy wskazać na konieczność podjęcia przez Radę Gminy nowej uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, z uwagi na istniejący wymóg prawny,
3. w organizacji gospodarki odpadami można było bardziej szczegółowo zaplanować postępowanie z odpadami powstającymi w związku z turystyczno-wypoczynkowym charakterem gminy,
4. w planie brak konkretnego wskazania sposobu zagospodarowania na najbliższe lata odpadów organicznych, które powstaną na terenie gminy w obiektach użyteczności publicznej oraz w zabudowie wielorodzinnej,
5. w stosunku do mieszkańców, którzy nie podpisali umowy na wywóz odpadów wójt stosownymi przepisami jest zobowiązany do wykonania zastępczego wywozu odpadów, a następnie egzekucji należności za wykonaną usługę - str.58 ( zadanie 4),
6. ewidencja zbiorników bezodpływowych i kontrola częstotliwości ich opróżniania nie jest zadaniem z zakresu gospodarki odpadami - str. 58 (zadanie 8),
7. w harmonogramie zadań nie zostało uwzględnione zadanie polegające na utworzeniu kompostowni, a jednocześnie dokonano analizy wartości finansowej wykonania takiego zadania - str. 59 (rozdział o nakładach i sposobach finansowania realizacji planu gospodarki odpadami).
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławo mir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-07-10 14:35:45)
Lista wiadomości