logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 540/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 540/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 czerwca 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego" osobom i podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
1/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr 540/06 Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 19 czerwca 2006 r.
 
 
Lista osób i podmiotów,
którym przyznano tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
1. Aniela Albert - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w powstanie i rozwój Poradni oraz wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy pedagogicznej i pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
2. Antoni Baranowski - emeryt, b. dyrektor SOSW w Rychwale, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w powstanie i rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale oraz pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
3. Ireneusz Ćwiek - detektyw w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za osobisty wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, za umiejętność podejmowania trafnych decyzji, skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw;
4. Iwona Majkowska - asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie konińskim, szczególnie za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Niebieskiego Pokoju;
5. Krzysztof Mądrzak - Naczelnik Sekcji w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za osobisty wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, skutkujące wzrostem wykrywalności przestępstw;
6. Włodzimierz Piekarski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu konińskiego;
7. Wiesława Połomska - działacz społeczny, członek Konińskiego Klubu "Amazonki", w uznaniu za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Konińskiego Klubu "Amazonki", a w szczególności za propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
8. Włodzimierz Przybylski - emeryt, w uznaniu za zaangażowanie i wkład w powstanie i rozwój Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie;
9. Maria Walczykiewicz - działacz społeczny, członek Konińskiego Klubu "Amazonki", w uznaniu za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Konińskiego Klubu "Amazonki", a w szczególności za propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
10. Stanisław Wanot - zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, w uznaniu za wysoki poziom profesjonalizmu, wykazywany w realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Koninie, w tym za umiejętne nadzorowanie i kierowanie siłami Policji na terenie powiatu konińskiego, a tym samym wydatne wspieranie wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Przyjmie - w uznaniu za wieloletnie kultywowanie i propagowanie tradycji lokalnych, za działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego w Przyjmie, gminie Golina i powiecie konińskim;
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie - w uznaniu za stuletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców miasta i gminy Golina oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-07-10 14:35:28)
Lista wiadomości