logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 456/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 października 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 456/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 11 października 2005 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 i r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1. § 2 ust. i Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego" Tytuł otrzymuje:
1. Zdzisław Cichy Prezes Zarządu Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w uznaniu za długoletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego,
2. Tomasz Majdziński - pracownik Biura Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w rozwój Ludowych Zespołów Sportowych na terenie powiatu konińskiego,
3 Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym - w uznaniu za kultywowanie wśród wielu pokoleń uczniów najlepszych tradycji szkolnych i ponadczasowych wartości ogólnoludzkich oraz wybitne wyniki dydaktyczne i wychowawcze, potwierdzone licznymi sukcesami uczniów i absolwentów szkoły.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
l/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-10-26 10:44:17)
Lista wiadomości