logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 380/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zbycia ruchomości stanowiącej mienie powiatu
 
UCHWAŁA NR 380/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 r.
 
w sprawie zbycia ruchomości stanowiącej mienie powiatu.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806) oraz § 54 ust. 1 uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego Nr 136, póz. 2692) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zbyć w drodze przetargu nieograniczonego samochód osobowy marki TOYOTA HIACE rok produkcji 1996, o numerach rejestracyjnych KMJ 6281, nr silnika 4065039 stanowiący mienie Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Upoważnia się Pana Tomasza Majewskiego - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie do dokonania wszelkich czynności związanych ze zbyciem ruchomości określonej w § 1 , w tym również do złożenia oświadczenia woli o zbyciu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:36:14)
Lista wiadomości