logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 379/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Browarnej i ulicy Jedwabniczej w Turku kategorii dróg powiatowych
 
UCHWAŁA NR 379/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Browarnej i ulicy Jedwabniczej w Turku kategorii dróg powiatowych
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, póz. 2086) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża pozytywną opinię w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Browarnej i ulicy Jedwabniczej w Turku kategorii dróg powiatowych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
 
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Browarnej i ulicy Jedwabniczej w Turku kategorii dróg powiatowych
 
 
Pismem ZDP 5542/9/2005 z dnia 07 marca 2005 roku Zarządu Powiatu Tureckiego, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy drogach publicznych wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulicy Browarnej i ulicy Jedwabniczej w Turku.
Wskazano, że funkcje wymienionych ulic nie mieszczą się w kategorii dróg powiatowych, ponieważ są to ulice o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom.
Zgodnie art. 1 O ust. 2, w związku z art.6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204. póz. 2086) pozbawienie drogi kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu po zasięgnięciu opinii, między innymi zarządów sąsiednich powiatów.
W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego
jest uzasadnione.
 
 
DYREKTOR
mgr . Janusz Stacherski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:36:09)
Lista wiadomości