logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 376/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1
 
UCHWAŁA NR 376/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 roku
 
w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, z 2003 r. Nr 162, póz. 1568, Nr 200, póz. 1688, z 2004 r. Nr 102 póz. 1055, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806) w związku z art. 11 ust. l i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 ze zm. z 2004 r. Nr 281, póz. 2782) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Wynająć dla Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, położonej przy ul. Hurtowej 1, o powierzchni użytkowej 90,37 m2 oraz przynależnej powierzchni wspólnej 10,00 m2 na okres trzech lat tj. od 01 marca 2005 r. do 28 lutego 2008 r.
 
2. Ustala się czynsz najmu według miesięcznej stawki 14,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej oraz 7,00 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.03.2005 roku.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:35:02)
Lista wiadomości