logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 375/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1
 
UCHWAŁA NR 375/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 roku
 
w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, z 2003 r. Nr 162, póz. 1568, Nr 200, póz. 1688, z 2004 r. Nr 102 póz. 1055, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 ze zm. z 2004 r. Nr 281, póz. 2782) uchwala się, co następuje:
§1
 
1. Wynająć firmie Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe "LOKATA" w Żychlinie część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, położonej przy ul. Hurtowej l, o powierzchni użytkowej 22,73 m2 oraz przynależnej powierzchni wspólnej 2,6 m2 na okres trzech lat tj. od 15 marca 2005 r. do 14 marca 2008 r.
 
2. Ustala się czynsz najmu według miesięcznej stawki 14,00 zł plus podatek VAT za l m2 powierzchni użytkowej oraz 7,00 zł plus podatek VAT za l m2 powierzchni wspólnej. Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15.03.2005 roku.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:34:55)
Lista wiadomości