logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 372/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zaciągnięcia zobowiązań w zakresie programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Prog
 
UCHWAŁA NR 372/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 r.
 
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zaciągnięcia zobowiązań w zakresie programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla działań: Działanie 1.2 Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla działań: Działanie 1.2 Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:34:22)
Lista wiadomości