logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 371/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA NR 371 / 05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 r.
 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 póz. 1001 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§2
 
Traci moc uchwała Nr 123/02 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowi
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czeklska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:34:15)
Lista wiadomości