logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 370/O5 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2004 rok
 
UCHWAŁA NR 370/O5
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 17 marca 2005 roku
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2004 rok
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153.poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214.poz.1806, z 2003 r. Nr 162, póz. 1568) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15.poz.l48, Nr 45, poz.391, Nr 65.poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, póz. 1611 i Nr 189, póz. 1851, z 2004 r. Nr 19, póz. 177, Nr 93 póz. 890, Nr 121 póz. 1264, Nr 123 póz. 1291, Nr 210 póz. 2135 i Nr 273 póz. 2703) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2004 rok,
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:33:52)
Lista wiadomości