logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 369/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy odnośnie odmowy przyznania stypendium
 
UCHWAŁA NR 369/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 marca 2005 r.
 
w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy odnośnie odmowy przyznania stypendium.
  
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zmianami) i § 20 ust. 1 i ust.2 uchwały Nr XIX/100/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2004/2005, po rozpatrzeniu wniosku Marii Głowackiej uchwala się, co następuje:
 
odmawia się przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
 
 
Uzasadnienie
 
Zarząd Powiatu Konińskiego dokonał ponownie wnikliwej analizy wniosku złożonego dla uczennicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2003 w wysokości 12.400,56 ustalono, że średni dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 344,46 zł miesięcznie.
Jest to kwota uprawniająca do udzielenia stypendium, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, stypendium nie zostało przyznane.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:33:33)
Lista wiadomości