logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 368/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy odnośnie odmowy przyznania stypendium
 
UCHWAŁA NR 368/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 marca 2005 r.
 
w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy odnośnie odmowy przyznania stypendium.
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zmianami ) i § 21 ust. 1 i ust.2 uchwały Nr XIX/101/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademicki 2004/2005, po rozpatrzeniu wniosku Pani Marleny Wojciechowskiej uchwala się, co następuje: odmawia się przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
 
 
Uzasadnienie
 
Zarząd Powiatu Konińskiego dokonał ponownie wnikliwej analizy wniosku złożonego  studentkę Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2003 w wysokości 4.598,38 ustalono, że średni dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 127,73 zł miesięcznie.
Jest to kwota uprawniająca do udzielenia stypendium, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, stypendium nie zostało przyznane.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 10:33:26)
Lista wiadomości