logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 365/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. organizację Powiatowych Dni Rodziny i prowadzenie poradnictwa spe
  
UCHWAŁA NR  365/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  7 marca  2005 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. organizację Powiatowych Dni Rodziny i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w roku 2005.
 
            Na podstawie art.32 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1592. z póź. zm.), art. 3 ust.6 i art.4 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zm.) oraz art.25 ust. 1 i 4 w zw. z art.19 pkt 2 i 16, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593z póź. .zm.) uchwala się, co następuje :
 
§ 1
 
Planuje się zlecić w drodze otwartego konkursu ofert, udzielając dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej mających na celu:
 
1) zorganizowanie w roku 2005 Powiatowych Dni Rodziny- dofinansowanie realizacji zadania w kwocie - 3.000 .
2) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy domowej - dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 5.000 .
 
§ 2
 
1) Konkurs ofert ogłasza się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Koninie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
2) Termin ogłoszenia konkursu ustala się na dzień 10 marca 2005 r.
3) Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 11 kwietnia 2005 r.
 
§ 3
 
Zarząd Powiatu w drodze uchwały dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni od upływu
terminu składania ofert, kierując się spełnieniem przez oferenta wymogów formalnych i kryteriów określonych w ogłoszeniu oraz opinią Zespołu Opiniującego.
 
§ 4
 
Za treści merytoryczne zawarte w ogłoszeniu konkursu odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, a za ogłoszenie konkursu, terminowość i przebieg konkursu odpowiada Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-03-10 10:15:14)
Lista wiadomości