logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 418/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
UCHWAŁA NR 418/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 maja 2005 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200. póz. 1688, Nr 214, póz. 1806. z 2003 r. Nr 162, póz. 1568 i z 2004 r. nr 102 póz. 1055) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVV207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:
 
3. Zygmunt Nowak - Prezes Zarządu Koła nr 15 PZW w Skulsku - w uznaniu za wieloletnie czynne integrowanie społeczności lokalnej gminy i powiatu oraz za działania na rzecz ochrony czystości wód w zbiornikach powiatu konińskiego.
 
4. Jerzy Olejnik - Dyrektor Biura Okręgu PZW w Koninie - w uznaniu za wieloletnie czynne promowanie powiatu konińskiego jako krainy jezior i miejsca czynnego wypoczynku oraz za wieloletnie działania na rzecz ochrony czystości wód w zbiornikach powiatu konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
l/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:23:50)
Lista wiadomości