logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA Nr 415/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 
UCHWAŁA Nr 415/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 18 maja 2005 r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
 
Na podstawie art.36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 89/2001 z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr 415 / 05
Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 18 maja 2005 r.
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KONINIE
 
 
Rozdział I
 
Zasady ogólne
 
 
§1
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie działa na podstawie:
l) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 z późn.zm.),
1) uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr III/26/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, póz. 593).
 
§2
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową Powiatu Konińskiego, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Konińskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 
Rozdział II
 
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
§1
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania powiatu konińskiego zwanego dalej "powiatem" z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
l) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek  opiekuńczo-wychowawczych w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
3) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i  socjalizacyjnego,  domy  pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia,
6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
7) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
8) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
9) umieszczanie w domu pomocy społecznej skierowanych osób.
 
§2
 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wskazane przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr
123, póz. 776 z poźn. zm.), a w szczególności:
 
1) opracowywanie programów powiatowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
4) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na postawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych,  transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży.
5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,
6) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
7) zwrot kosztów poniesionych na dostosowanie istniejących bądź tworzonych miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
8) wykonywanie innych programów celowych.
 
§3
 
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy:
1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja programów wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4) orzekanie o niepełnosprawności przez działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
 
§4
 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej.
2. Sprawowanie nadzoru w wymienionych w § l polega na przeprowadzaniu kontroli, w zakresie nie należącym do kompetencji innych organów, prawidłowości wykonywania zadań wskazanych w ustawach o pomocy społecznej i ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Sprawowanie nadzoru w warsztatach terapii zajęciowej polega na kontroli realizacji zadań rzeczowych i finansowych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej ze środków udzielonej dotacji.
 
Rozdział III
 
Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 
§1
 
1. Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd.
2. Do zadań dyrektora należy kierowanie działalnością jednostki i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania, w szczególności:
1) reprezentowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wobec organów
administracji, samorządu, instytucji oraz osób trzecich,
2) ustalanie wewnętrznej struktury  organizacyjnej, regulaminu pracy
i szczegółowych zasad działania jednostki,
3) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
4) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
5) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości powiatu,
6) zawieranie i rozwiązywanie z upoważnienia Starosty umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka,
7) współpraca z Sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci
pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
8) opiniowanie zatrudnianych przez Zarząd kierowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej,
9) zatrudnianie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 
§2
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może tworzyć komisje, rady i zespoły jako gremia pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym.
 
§3
 
W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą następujące stanowiska pracy oraz komórki organizacyjne:
1/ dział finansowo-księgowy,
2/ wieloosobowe stanowisko d.s.opiekuńczo-wychowawczych,
3/ wieloosobowe stanowisko d.s. rehabilitacji społecznej i zawodowej  osób niepełnosprawnych,
4/ stanowisko d.s pomocy instytucjonalnej i środowiskowej,
5/ stanowisko d.s. administracyjnych,
6/ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 
§4
 
1. Do zadań działu finansowo-księgowego należy:
1/ sporządzanie planów finansowych, bieżąca realizacja dochodów i wydatków budżetowych,
2/  prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3/ sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
4/ obsługa fmansowo-księgowa realizowanych świadczeń i umów,
5/ obsługa kasowa,
6/ sprawdzanie rachunkowej poprawności i właściwego zakwalifikowania dochodów i wydatków,
7/ prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mienia jednostki,
8/ prowadzenie wewnętrznej polityki finansowej jednostki zezwalającej na realizację zadań w ramach posiadanych środków finansowych,
9/ nadzór nad działaniami innych stanowisk wiążącymi się z zaangażowaniem środków Finansowych,
10/ przekazywanie środków z PFRON na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
11/ prowadzenie dokumentacji płacowej w jednostce.
 
2. Do zadań stanowiska d.s. opiekuńczo-wychowawczych należy:
l/ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
2/ przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekunko-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, rodziny zastępcze,
3/ pomoc w usamodzielnianiu rozumiana jako integracja ze środowiskiem społecznym,
4/ szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
5/ doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej,
6/ tworzenie i wdrażanie programów na rzecz dziecka i rodziny,
7/ organizowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.
 
3. Do zadań stanowiska d.s. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych należy:
1/ diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie,
2/ realizowanie programów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
3/ wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
4/ wykonywanie innych programów celowych na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5/ wykonywanie sprawozdań i rozliczeń finansowych środków Funduszu.
 
4. Do zadań stanowiska d.s. pomocy instytucjonalnej i środowiskowej
1/ umieszczanie w domu pomocy społecznej skierowanych osób,
2/ ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 r.,
3/ kierowanie osób do ośrodków wsparcia i ustalanie odpłatności za pobyt,
4/ pomoc osobom mającym statut uchodźcy,
5/ doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej,
6/ udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 
5. Do zadań stanowiska d.s. administracyjnych należy:
2/ prowadzenie archiwum zakładowego,
3/ prowadzenie kadr,
4/ obsługa administracyjna stanowisk i działu finansowo-księgowego,
5/ obsługa samochodu służbowego.
 
§5
 
1. Na podstawie art. 6a ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r ( Dz.U. Nr 123,poz. 776 z późn.zm.) przy Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie funkcjonuje Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - jako pierwsza instancja.
 
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
l/ składanie do starosty wniosku o powołanie członków Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
2/ reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
3/ organizowanie pracy Zespołu,
4/ wyznaczanie spośród członków Zespołu składów orzekających oraz przewodniczących Składów,
5/ organizowanie obsługi administracyjno-biurowej Zespołu,
6/ wydawanie z upoważnienia Starosty legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 
3. Przewodniczącego oraz pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia obsługę fmansowo-księgową dla Zespołu.
 
5. Do zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:
l/ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności.
2/ realizacja porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wykonywania zadań powiatowego zespołu na obszarze więcej niż jednego powiatu.
 
Rozdział IV
 
Przyjmowanie interesantów, tryb załatwiania skarg i wniosków
 
1.Interesanci przyjmowani są przez pracowników w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w każdym dniu tygodnia.
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje interesantów w wyznaczonym dniu tygodnia, tj. w poniedziałki w godz.od 8.00 do 16.00.
3. Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach i w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
Rozdział V
 
Obieg dokumentów
 
1. Obieg dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie reguluje Instrukcja Kancelaryjna.
2. Obieg dokumentów księgowych reguluje Instrukcja obiegu dokumentów księgowych wprowadzona zarządzeniem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:23:37)
Lista wiadomości