logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 413/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1
 
UCHWAŁA NR 413/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 maja 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr 377/05 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1 wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w ust. l wyrazy "od 15 marca 2005 r. do 14 marca 2008 r." zastępuje się wyrazami "od l maja 2005 r. do 30 kwietnia 2008 r.",
2) w ust. 2:
a) wyrazy "14,00 zł" zastępuje się wyrazami "18,00 zł",
b) wyrazy "7,00 zł" zastępuje się wyrazami "9,00 zł".
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.05.2005 roku.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:23:24)
Lista wiadomości