logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 410/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie cofnięcia stypendium dla studentów
 
UCHWAŁA NR 410/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 maja 2005 r.
 
w sprawie cofnięcia stypendium dla studentów.
 
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zmianami) i § 26 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XIX/101/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok szkolny 2004/2005 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Cofa się stypendium przyznane uchwałą Nr 3 23/04 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. studentce Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2005r.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:23:10)
Lista wiadomości