logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 406/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA NR 406/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 maja 2005 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym do składania wniosków i podpisywania umów w przedmiotowym zakresie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:22:50)
Lista wiadomości