logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 404/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
UCHWAŁA NR 404/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 maja 2005 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086 ze zm.) uchwala się , co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Janusza Stacherskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 lutego 2005 r.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:22:39)
Lista wiadomości