logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 431/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3O czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
UCHWAŁA NR 431/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 3O czerwca 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112, Nr 137, póz. 1304, Nr 203, póz. 1966 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959. Nr 179, póz. 1845 i z 2005 r. Nr 10, poz.71) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
l. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Maria Michalak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Jan Limaszewski - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Halina Maria Kaczmarek - ekspert w zakresie nauk pedagogicznych ze specjalizacją rewalidacja upośledzonych umysłowo, członek komisji
5) Waldemar Linkowski - ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, członek komisji,
dla Żanety Bąkiewicz - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rychwale.
 
2. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Maria Michalak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Jan Limaszewski - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Halina Maria Kaczmarek - ekspert w zakresie nauk pedagogicznych ze specjalizacją rewalidacja upośledzonych umysłowo, członek komisji
5) Waldemar Linkowski - ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, członek komisji,
dla Magdaleny Zalesińskiej - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rychwale.
 
3. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Maria Michalak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Aniela Albert - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Barbara Sypniewska - ekspert w zakresie psychologii, członek komisji,
5) Halina Maria Kaczmarek - ekspert w zakresie nauk pedagogicznych ze specjalizacją rewalidacja upośledzonych umysłowo, członek komisji
dla Magdaleny Anteckiej-Mazur - psychologa w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ślesinie.
 
4. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Maria Michalak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Henryk Janasek - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Małgorzata Maria Bielska - ekspert w zakresie filologii romańskiej, członek komisji,
5) Janina Jankowska - ekspert w zakresie filologii polskiej, członek komisji,
dla Moniki Sobieraj - nauczyciela języka francuskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 
5. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Stanisława Tylczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Jacek Żerkowski - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Janina Jankowska - ekspert w zakresie filologii polskiej, członek komisji,
5) Zofia Robaszkiewicz-Kajda - ekspert w zakresie filologii polskiej, członek komisji,
dla Emilii Gemziak-Ryske - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
6. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Stanisława Tylczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Jacek Żerkowski - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Janina Jankowska - ekspert w zakresie filologii polskiej, członek komisji,
5) Zofia Robaszkiewicz-Kajda - ekspert w zakresie filologii polskiej, członek komisji,
dla Katarzyny Fijałkowskiej - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
7. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Maria Michalak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Jan Limaszewski - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Jerzy Tomaszewski - ekspert w zakresie oligofrenopedagogiki, członek komisji
5) Waldemar Linkowski - ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, członek komisji,
dla Beaty Błaszczyk - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rychwale.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:10:15)
Lista wiadomości