logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA N R 430/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA N R 430/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2001 r.. Nr 142, póz. 1592 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Annę Subdę - z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie programów wspotfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla działań: Działanie 1.2 Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie l 3 Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3 Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:58)
Lista wiadomości