logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 429/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA NR 429/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Annę Subdę - z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria l.enartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:53)
Lista wiadomości