logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 427/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych
 
UCHWAŁA NR 427/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2005 roku
 
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1592 ze zmianami) oraz § 3 ust. l pkt 2 i § 5 uchwały Nr XIV/87/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, po rozpatrzeniu wniosku Pani Józefy Malatyńskiej uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Rozkłada się na raty Pani Józefie Malatyńskiej płatność wierzytelności Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie z tytułu nieuregulowanego czynszu najmu za lokal mieszkalny w kwocie 2.643,47 (należność główna) na następujących zasadach:
1. 52 raty w kwocie po 50,00 zł każda płatna do 15 dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca lipca 2005r.
2. Ostatnia rata w kwocie 43,47 zł płatna do 15 dnia miesiąca.
 
§2
 
W przypadku nieuregulowania wierzytelności zgodnie z § l zostaną naliczone odsetki za okres rozłożenia na raty.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik.
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartow
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:41)
Lista wiadomości