logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 426/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o powołanie komisji do przeprowadzeniaegzaminów eksternistycznych
 
UCHWAŁA NR 426/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2005 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o powołanie komisji do przeprowadzenia
egzaminów eksternistycznych.
 
Na podstawie art.32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zmianami) i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich
przeprowadzanie (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, póz. 1259 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ l
 
Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o powołanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w:
1) zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
- w zawodzie rolnik,
2) technikum dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - w zawodzie technik rolnik,
3) technikum uzupełniającym dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej -
w zawodzie technik rolnik,
4) technikum dla dorosłych na podbudowie gimnazjum - w zawodzie technik agrobiznesu.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:36)
Lista wiadomości