logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 424/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Pani Anieli Albert
UCHWAŁA NR 424/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2005 r.
 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Pani Anieli Albert.
 
Na podstawie art.36 a ust. 9 w związku z art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, póz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powierza się stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Slesinie Pani Anieli Albert na okres kolejnych pięciu lat szkolnych tj. od l września 2005 r.
do 31 sierpnia 2010 r.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-16 08:09:23)
Lista wiadomości