logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 419/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
UCHWAŁA NR 419/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 czerwca 2005 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 162, póz. 1568 i z 2004 r., nr 102 póz. 1055) oraz § l, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:
 
1. Joanna Adamska - nauczycielka, powiatowy wicekoordynator sportu w szkołach podstawowych w gminie Ślesin, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
 
2. Henryk Grądziel — Komendant Komisariatu Policji w Rychwale - za sprawne i skuteczne wypełnianie zadań nałożonych na Komisariat Policji w Rychwale oraz za wykazywaną inicjatywę w organizacji pracy podległych mu zespołów iunkcjonariuszy Policji, potwierdzoną wdrażaniem sprawdzonych rozwiązań przez inne jednostki na terenie powiatu konińskiego.
 
3. Ryszard Kamiński - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu za skuteczność podejmowanych działań na rzecz rozbudowy i modernizacji bazy Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce, a w tym w Koninie i powiecie konińskim oraz za zapobiegliwość w pozyskiwaniu środków na wyposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt ratowniczy, a tym samym podnoszenie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych województwa wielkopolskiego.
 
4. Juliusz Kłaniecki - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Zamiejscowego Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu - za niekwestionowany wkład w rozwój rolnictwa i kultury rolnej w powiecie konińskim oraz za wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych gmin powiatu konińskiego.
 
5. Teodor Kropidłowski - Prezes OSP Bielawy - za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kazimierz Biskupi, a w szczególności w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za wspieranie rozwoju masowego sportu i życia kulturalnego.
 
6. Zdzisław Królak - Naczelnik Sztabu Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie - za niekwestionowany wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, za umiejętność podejmowania odważnych i trafnych decyzji, skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw.
 
7. Anna Kupska - Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale - za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz dydaktyczno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Rychwał.
 
8. Stanisław Leszczyński - Prezes OSP Tokarki - za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kazimierz Biskupi, a w szczególności w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za wspieranie rozwoju masowego sportu i życia kulturalnego.
 
9. Zdzisław Łukaszewski - Rolnik, Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego I kadencji - za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy i miasta Ślesin i powiatu konińskiego oraz działania na rzecz rozwoju wsi konińskiej i poprawy życia rolników.
 
10. Anna Milwicz - nauczycielka, powiatowy koordynator sportu w gminie Ślesin - za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
 
11. Jolanta Okupna - nauczycielka, powiatowy koordynator sportu w gminie Sompolno - za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
 
12. Maria Racinowska - nauczycielka powiatowy koordynator sportu w gminie Wierzbinek - za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
 
13. Tadeusz Rymarski - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał - za wieloletnie zaangażowanie, skuteczność i kreatywność wykazywana w rozwiązywaniu problemów rozwojowych gminy i miasta Rychwał.
 
14. Jan Szczepaniak - działacz OSP w Liścu Wielkim - za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, a w szczególności w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim.
 
15. Jerzy Szczepaniak - działacz OSP w Starym Mieście - za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, a w szczególności w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
16. Eugeniusz Ślesiński — działacz LZS - za niekwestionowany wkład w rozwój sportów masowych w społeczności lokalnej powiatu konińskiego.
 
17. Maciej Trzewiczyński - nauczyciel w ZSP w Kleczewie - za wielkie zaangażowanie w kształtowanie świadomości historycznej młodzieży kleczewskiej oraz działalność na rzecz społeczności miasta i gminy Kleczew.
 
18. Halina Turajska - działaczka społeczna w gminie Stare Miasto - za zaangażowanie w organizację życia kulturalnego gminy Stare Miasto ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi, w tym niepełnosprawnymi.
 
19. Tadeusz Tyrański - Komendant Miejski Policji w Koninie - za wysoki poziom profesjonalizmu, wykazywany w realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Koninie, w tym za umiejętne nadzorowanie i kierowanie siłami Policji na terenie powiatu konińskiego, a tym samym wydatne wspieranie wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
 
20. Karolina Zawal - nauczycielka w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim - za zaangażowanie w organizację życia kulturalnego w gminie Stare Miasto oraz organizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym.
 
21. Bank Spółdzielczy w Wierzbinku - za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz gospodarki rolnej na terenie gminy Wierzbinek oraz aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej.
 
22. Przedsiębiorstwo: Rzeźnictwo, Wędliniarstwo i Handel - Stanisław ZiemniarskiDobrostowie - za wspieranie rozwoju rolnictwa towarowego w gminie Kazimierz Biskupi i powiecie konińskim oraz okazywaną pomoc instytucjom i organizacjom pozarządowym w gminie Kazimierz Biskupi.
 
23. Przedsiębiorstwo: "SOLGER" sp.j. Solarz i Wspólnicy w Kamienicy - za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz udzielana pomoc instytucjom i organizacjom pozarządowym w gminie Kazimierz Biskupi.
 
24. Stowarzyszenie na rzecz Osób niepełnosprawnych RADOŚĆ w Głębockiem
Pierwszym - za aktywne działania na rzecz integracji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i rodzin patologicznych oraz przełamywanie lokalnych stereotypów w traktowaniu osób niepełnosprawnych i wdrażanie niekonwencjonalnych form ich aktywizacji.
 
25. Zakład Budownictwa Ogólnego "MAR-BUD" w Koninie - za wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, w tym sponsorowanie organizacji imprez o charakterze kulturalnym oraz za działalność charytatywną.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-06-28 11:27:15)
Lista wiadomości