logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 43/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
UCHWAŁA NR 43/03   
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 października 2003 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142  poz. 1592,  z 2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62  poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) uchwala się, co następuje:   
        
   
§1
 
Upoważnia się Pana Janusza Stacherskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w  Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności  Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w tym remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych.
 
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
   
1.  Elżbieta Streker-Dembińska
2.  Stanisław Adam Bielik
3.  Sławomir Kamiński
4.  Halina Maria Lenartowicz
5.  Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 08:19:40)
Lista wiadomości