logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 53/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Placówki Rodzinnej w Wilczogórze
 
UCHWAŁA NR 53/03   
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 października 2003 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Placówki Rodzinnej w Wilczogórze.
 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) uchwala się, co następuje:   
    
§1
 
Upoważnia się Panią Krystynę Brzuszczak - Dyrektora Placówki Rodzinnej w Wilczogórze do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Placówki Rodzinnej w Wilczogórze oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych.
 
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu:
   
1.  Elżbieta Streker-Dembińska
2.  Stanisław Adam Bielik
3.  Sławomir Kamiński
4.  Halina Maria Lenartowicz
5.  Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 09:07:22)
Lista wiadomości