logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 26/99 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Starosty Konińskiego dla nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
 
UCHWAŁA NR 26/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 13 października 1999 r.
 
w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Starosty Konińskiego dla nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.
 
Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014/, art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 /w związku z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118/ uchwala, co następuje:
 
§1
 
Ustala się regulamin przyznawania nagród Starosty Konińskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§2
 
Regulamin, o którym mowa w §1 określa szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb składania wniosków.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1999r.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker -Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak.
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:56:58)
Lista wiadomości