logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 95/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie oddania w dzierżawę Przedsiębiorstwu Dróg i Mostów S.A. w Koninie części nieruchomości, położonej w Koninie przy ulicy Świętojańskiej 20b (...)
UCHWAŁA NR 95/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie oddania w dzierżawę Przedsiębiorstwu Dróg i Mostów S.A. w Koninie części nieruchomości, położonej w Koninie przy ulicy Świętojańskiej 20b, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 13 ust. l, art. 25b w zw. z art. 35 ust. Ib i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.) oraz § 13 ust. l lit. b uchwały Rady Powiatu Konińskiego nr XIX/95/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 125, póz. 2300) uchwala się, co następuje:

Postanawia się oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony od 1 września 2011 r. do 18 listopada 2011 r. Przedsiębiorstwu Dróg i Mostów S.A., z siedzibą przy ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin, część nieruchomości o pow. około 0.3700 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1N/00080124/3, położonej w Koninie, obręb Pawłówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/8, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Konińskiego określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalić czynsz dzierżawny w wysokości 0,61 zł + VAT za metr kwadratowy miesięczne za nieruchomość opisaną w § l.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Bogusław Wysocki

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-04 10:10:26)
Lista wiadomości