logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 94/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn
UCHWAŁA NR 94/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn

Na podstawie art.14 ust 12b oraz ust 13 ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 185 póz 1243 z 2010r., ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak.
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki.
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-04 10:07:29)
Lista wiadomości