logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 92/2011 ZARZĄDU POIATUKONIŃSKIEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego nalała 2011 -2016

UCHWAŁA NR 92/2011
ZARZĄDU POIATUKONIŃSKIEGO


z dnia 20 września 2011 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego nalała 2011 -2016


Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 zmienionej uchwałą Nr V/30/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 maja 2011 r., uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr 78/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr l do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF: kolumna-Rok 2011
p) wiersz l Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 535.376,00 zł,
q) wiersz l lit.a dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 430.876,00 zł,
r) wiersz l lit.b dochody majątkowe - zwiększa się o kwotę 104.500,00 zł,
s) wiersz l lit.c dochody ze sprzedaży majątku - zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł,
t) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę l.182.016,71 zł,
u) wiersz 2 lit.a wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejsza się o kwotę 40.610,00 zł,
v) wiersz 2 lit.b związane z funkcjonowaniem organów JST - zmniejsza się o kwotę 104.232,00 zł,
w) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 646.640,71 zł,
x) wiersz 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp - zwiększa się o kwotę 779.475,00 zł.
y) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zwiększa się o kwotę 132.834,29 zł,
z) wiersz 9 Środki do dyspozycji - zwiększa się o kwotę 132.834,29 zł,
aa) wiersz 10 Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 132.834,29 zł,
ł) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę l. 182.016,71 zł,
bb) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę l .314.851,00 zł,
cc) wiersz 21 Wynik budżetu - zwiększa się o kwotę 779.475,00 zł,
d) wiersz 22 Przychody budżetu - zwiększa się o kwotę 779.475,00 zł.
2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 - część opisowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 do uchwały tabela Nr 2 - Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2016 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki


  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-04 09:51:16)
Lista wiadomości