logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 91/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzin
UCHWAŁA NR 91/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 pkt. l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.. U. Nr 180, póz. 1493, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
 
Powołuje się Zespół Sterujący Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 zwany dalej „Zespołem", w skład którego wchodzą;
1) Przewodniczący Zespołu Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
2) Członkowie Zespołu:
a) Jacek Biskupski - specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie
b) Anna Lewandowska - instruktor programowy Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie
c) Małgorzata Sobieraj - dyrektor Powiatowej Poradni Psychołogiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
d) asp. szt. Iwona Majkowska - asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie
e) asp. Katarzyna Wiśniewska - asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie
f) Anna Zawadzka - kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorzy rodzinni przy Sądzie Rejonowym w Koninie
g) Grażyna Szałkiewicz - inspektor ds. ochrony i promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Koninie
 
§2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) określenie głównych celów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020, zwanego dalej „Programem",
2) określenie priorytetowych kierunków działań Programu,
3) współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji zaproszonych do konsultowania Programu,
4) określenie zadań wpisujących się w cele Programu,
5) opiniowanie projektu Programu,
6) współpraca z instytucjami i organizacjami przy wdrażaniu Programu.

 

§3

Wszelkie uwagi, propozycje i wnioski dotyczące prac Zespołu sporządzone są w formie pisemnej i przekazywane Przewodniczącemu Zespołu.

 

§4

Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

 

§5

Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie dotyczącej Programu.

 

§6

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-04 09:44:28)
Lista wiadomości