logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 98/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r.
UCHWAŁA NR 98/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 października 2011 r.
 
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r.
 
Na podstawie art. 37 ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-02 11:29:21)
Lista wiadomości